ला.औ.नि. ब्यूरोमा कार्यरत प्र.व.उ. श्री गणेश के.सी. ज्यू प्र.व.उ. बाट प्र.ना.म.नि.पदमा बढुवा भई ला.औ.नि ब्यूरोबाट बिदाई हुँदै । Jan.2, 2017
लागु औषध नियन्त्रन ब्यूरो प्रमुख प्र.ना.म.नि श्री जय बहादुर चन्द , अधिकृतहरूका साथ French Police Attache, Mr. Pizoird संग भेटघाट गर्दै । Dec. 6, 2016
प्रहरी महानिरीक्षकज्यू ला.औ.नि. ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु हुँदै ।
प्रहरी महानिरीक्षकज्यू ला.औ.नि. ब्यूरोमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनु हुँदै ।
"लागू पदार्थ दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस June 26, 2016 को कार्यक्रम ।
लागू औषध नियन्त्रन ब्यूरो प्रमुख प्र.ना.म.नि श्री जय बहादुर चन्द ज्यू Australian Federal Police का Counsellor (Police Liaison) संग भेटघाट गर्दै ।

HIGHLIGHTS

      

Brochure        Annual Report 2071                    NCB MAGAZINE